Ochorenia

Cestovatelia sú vystavení množstvu infekčných chorôb. Riziko nákazy sa líši podľa destinácie, plánovaných aktivít, intineráru cesty, štandardu ubytovania a správania sa samotného cestovateľa. Niektorým chorobám sa dá predísť očkovaním, avšak na niektoré, vrátane tých najnebezpečnejších, vakcína neexistuje.

 • Antrax

  je bakteriálne ochorenie, ktoré primárne postihuje dobytok. Kožná forma ochorenia vzniká zanesením spór tejto baktérie do rany pri manipulovaní s chorými zvieratami, alebo pri kontakte s pôdou kontaminovanou trusom. Neliečená infekcia sa môže šíriť lymfatickými cievami, dochádza ku zväčšovaniu regionálnych lymfatických uzlín, krvnému šíreniu až k úmrtiu. Sporadické prípady sa vyskytujú celosvetovo, ojedinelé epidémie vznikajú v centrálnej Ázii a v Afrike. Riziko pre cestovateľov je veľmi nízke. Prevencia: Vyhýbať sa priamemu kontaktu s pôdou a s materiálmi z domácich zvierat.

 • Besnota

  je vírusové ochorenie, nákaza sa prenáša najmä uhryznutím infikovaným zvieraťom, u ktorého sa vírus nachádza v slinách. Prejavuje sa postihnutím mozgu a miechy, ochorenie končí takmer vo všetkých prípadoch smrťou. V úvode pacient pociťuje bolesti hlavy, malátnosť, pridružuje sa horúčka a zmeny citlivosti v okolí hryznej rany, následne sa objavuje excitácia, halucinácie, aero- a hydrofóbia, delírium, kóma, kŕče a smrť nastáva v priebehu niekoľkých dní. Menej častou je paralytická forma, pri ktorej je pacient slabý, pociťuje silné bolesti, zmeny citlivosti a je paralytický. Ochorenie sa vyskytuje celosvetovo. Riziko pre cestovateľov je zvýšené pri expozícii zvieratám- psi, mačky, divá zver, netopiere. Prevencia: Chrániť sa kontaktu so zvieratami, pri pohryzení alebo poškriabaní okamžite vymyť ranu dezinfekčným prostriedkom alebo mydlom, a okamžite vyhľadať lekársku pomoc pre postexpozičnú profylaxiu. Cestovatelia so zvýšeným rizikom by mali byť pred cestou do hyperendemických oblastí zaočkovaní.

 • Brucelóza

  je bakteriálne ochorenie, ktoré primárne postihuje hovädzí dobytok, prasatá, ovce, kozy a psov. Na človeka sa prenáša priamym kontaktom so zvieratami, konzumáciou nepasterizovaného mlieka a syrov. Vyskytuje sa celosvetovo, najmä v rozvojových krajinách, v Stredomorí, na strednom Východe, centrálnej Ázii a južnej Amerike. Riziko pre cestovateľov je nízke, avšak stúpa pri pobyte vo vidieckych oblastiach. Prevencia: Chrániť sa blízkeho kontaktu s domácimi zvieratami, nekonzumovať nepasterizované mlieko a mliečne výrobky.

 • Brušný týfus

  je bakteriálne ochorenie. Prenáša sa požitím kontaminovanej vody a potravín, priamy fekálno-orálny prenos je zriedkavý. Na potraviny môžu tieto baktérie preniesť aj muchy. Nákaza sa vyskytuje celosvetovo, hlavne v súvislosti s nízkym hygienickým štandardom pri príprave jedla. Jedná sa o systémové ochorenie. Príznaky bývajú rôznej intenzity, býva prítomná horúčka kolísavého charakteru, bolesti hlavy, malátnosť, nechutenstvo a nespavosť. Častejšia býva obstipácia. Bez liečby sa horúčka stáva trvalou, zväčšuje sa pečeň, spomaľuje sa frekvencia srdca. Na trupe sa objavuje exantém. Na tretí týždeň sa vyvinú komplikácie, ktoré môžu byť smrteľné. 2-5% pacientov ostáva chronickými nosičmi. Riziko pre cestovateľov je vo všeobecnosti nízke, stúpa so zhoršujúcim sa hygienickým štandardom navštívených oblastí. Prevencia: Piť vodu z fliaš, originálne balenú, dbať na hygienu rúk a konzumovaného jedla, chrániť ho pre muchami. Nepožívať ľad a surovú zeleninu. Očkovanie.

 • Dengue

  je vírusové ochorenie prenášané komármi. Vyskytuje sa v tropických a subtropických oblastiach centrálnej a južnej Ameriky, južnej a juhovýchodnej Ázie, ale aj v Afrike a v Oceánii. Prejavuje sa horúčkou, exantémom, bolestivosťou kĺbov a svalov, môžu byť prítomné prejavy krvácania. Väčšina pacientov sa po niekoľkých dňoch uzdraví, pri ťažkom priebehu so šokom a krvácaním môže byť bez adekvátnej liečby mortalita až 40%. Riziko pre cestovateľov v endemických oblastiach je vysoké. Prevencia: Ochrana pred poštípaním komármi.

 • Chikungunya

  je vírusové ochorenie prenášané komármi, ktoré štípu najmä počas dňa. Vyskytuje sa v subsaharskej Afrike, juhovýchodnej Ázii, tropických oblastiach Indického subkontinentu a na ostrovoch Indického oceánu. Prejavuje sa horúčkou, bolesťami hlavy a svalov, exantémom, bolesťami kĺbov, hlavne ruky, zápästia a členkov. Pacient sa uzdraví do niekoľkých dní, avšak bolesti kĺbov pretrvávajú aj niekoľko mesiacov. Infekcia často prebieha aj asymptomaticky. Riziko pre cestovateľov je vyššie pri pobyte v endemických oblastiach. Prevencia: Ochrana pred poštípaním komármi.

 • Cholera

  je bakteriálne ochorenie. Prenáša sa najmä požitím kontaminovanej vody. Vyskytuje sa v rozvojových krajinách bez infraštruktúry, bez kanalizácie a bez zásobovania pitnou vodou, hlavne v Afrike, v Ázii, v centrálnej a južnej Amerike. Prejavuje sa častými vodovými stolicami a zvracaním, pri ktorých rýchlo vzniká dehydratácia, ktorá bez liečby môže vyústiť v kolaps alebo až smrť. Riziko pre cestovateľov je veľmi nízke, aj keď sa v danej krajine vyskytujú epidémie. Ohrození sú humanitárni pracovníci, najmä v utečeneckých táboroch a v oblastiach postihnutých katastrofami. Prevencia. Vyvarovať sa konzumácii kontaminovanej potravy a nápojov, vhodné je pribaliť si na cestu rehydratačný roztok a antibiotikum. Očkovanie.

 • Chrípka

  je ochorenie spôsobené vírusom, prenáša sa kvapôčkami od chorej osoby, najmä pri kašli a kýchaní, v preplnených a nevetraných miestnostiach. Môže sa prenášať aj kontaminovanými rukami. Nákaza sa vyskytuje celosvetovo, najmä v zimných mesiacoch. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, triaškou, bolesťami hrdla, kašľom, bolesťami hlavy, svalov a celkovou slabosťou. Riziko pre cestovateľov je vysoké počas epidémie, takisto môže epidémia vypuknúť počas dlhodobej plavby. Cestovatelia na opačnú hemisféru sa môžu stretnúť s iným druhom vírusu. Prevencia: Vyhýbať sa preplneným miestnostiam a podujatiam počas chrípkovej epidémie, vyhýbať sa úzkemu kontaktu s chorým, pravidelné umývanie rúk, očkovanie proti sezónnej a prasacej chrípke.

 • Filariózy – lymfatické, onchocerkóza

  sú parazitárne ochorenia prenášané komármi a muchami, vyskytujú sa v subsaharskej Afrike, juhovýchodnej Ázii, v Pacifiku a v južnej Amerike. Jedná sa o chronické ochorenia, kde dospelý parazit blokuje lymfatické cievy a následne vzniká opuch končatín, prsníka, skróta. Mikrofilárie môžu spôsobiť slepotu až poškodenie mozgu. Riziko pre cestovateľov je nízke, zvyšuje sa pri dlhodobom pobyte v endemických oblastiach. Prevencia: Ochrana pred poštípaním hmyzom a múch.

 • Giardiáza

  Jedná sa o parazitárne ochorenie, ktoré vzniká najmä po požití kontaminovanej vody. Nákaza sa vyskytuje celosvetovo. Môže prebiehať bez príznakov, často sa prejavuje hnačkami, kŕčmi, meteorizmom a malátnosťou. Riziko pre cestovateľov je vysoké hlavne pri kúpaní vo vode kontaminovanej zvieracími výkalmi a pri pití kontaminovanej vody. Prevencia: Vyhýbať sa požívaniu potravín bez tepelnej úpravy a kontaminovanej vody. Vodu je vhodné prevariť aspoň 5 minút, prípadne dezinfikovať chlórom.

 • Hantavírusové ochorenia

  Jedná sa o vírusové ochorenia prenášané hlodavcami, nákaza vzniká priamym kontaktom s výkalmi, močom, slinami infikovaných hlodavcov, prípadne inhaláciou vírusu z exkrementov. Nákaza sa vyskytuje celosvetovo. Prejavuje sa horúčkou, malátnosťou, poškodením až zlyhaním obličiek, edémom pľúc s prejavmi krvácania. Smrtnosť je 15-50%. Riziko pre cestovateľov je veľmi nízke, zvýšené je v oblastiach s vysokým výskytom hlodavcov. Prevencia: Chrániť sa kontaktu s hlodavcami a ich výlučkami, ochrana jedla pred možnou kontamináciou.

 • Hemoragické horúčky

  Hemoragické horúčky sú spôsobené vírusmi, medzi najdôležitejšie patrí Ebola, Marburg, Lassa, Krymsko-konžská hemoragická horúčka, Horúčka Riftovho údolia, dengue, hantavírusové ochorenia a žltá horúčka. (Posledné tri sú opísané v samostatných kapitolách.) Niektoré sa prenášajú komármi (dengue, žltá horúčka, horúčka Riftovho údolia), kliešťami (Krymsko-konžská hemoragická horúčka), hlodavcami (hantavírusy, Lassa) alebo netopiermi (Ebola, Marburg). Tieto ochorenia sú rozšírené v tropických a subtropických oblastiach, hlavne v subsaharskej Afrike, krymsko-konžská hemoragická horúčka aj v centrálnej Ázii. Jedná sa o akútne ochorenia, s horúčkou, malátnosťou, bolesťami hlavy a svalov, zvracaním a hnačkou, po ktorých nasleduje exantém a krvácanie zo slizníc. Väčšina prípadov končí smrťou (50%). Riziko pre cestovateľov je nízke, vyššie je u osôb navštevujúcich vidiecke a zalesnené oblasti. Prevencia: Vyhýbať sa poštípaniu komármi, kliešťami, kontaktu s hlodavcami a netopiermi.

 • Hepatitída A, B, C, D, E

  Jedná sa o vírusové ochorenia, ktoré primárne postihujú pečeň. Hepatitída A a E sa prenáša fekálno-orálne, úzkym kontaktom s chorým, kontaminovaným jedlom a nápojmi. Hepatitída B, C a D sa prenáša infikovanými telesnými tekutinami, pri sexuálnom styku, transfúziou, používaním kontaminovaných ihiel, procedúrami narušujúcimi kožnú bariéru – tetovanie, piercing, akupunktúra. Môžu sa prenášať aj z matky na dieťa. Tieto ochorenia sa vyskytujú celosvetovo. Medzi hlavné príznaky patrí malátnosť, zvýšená telesná teplota, abdominálny dyskomfort, žlté sfarbenie sklér a kože. Hepatitída B a C môže prebiehať bez príznakov, časom však dochádza ku progresii do cirhózy pečene a karcinómu. Riziko pre cestovateľov pri hepatitíde A a E je vysoké hlavne pri návšteve oblastí s nízkym hygienickým štandardom, pri hepatitíde B a C je riziko vysoké pri nechránenom pohlavnom styku, používaní nesterilných ihiel, takisto je vysoké riziko nákazy v zdravotníckych zariadeniach s nízkym hygienickým štandardom. Prevencia: Pri hepatitíde A a E umývanie rúk, vyhýbanie sa potenciálne kontaminovanému jedlu a vode, očkovanie proti hepatitíde A. Pri hepatitíde B a C sa vyhýbať nechránenému pohlavnému styku, používaniu kontaminovaných ihiel, očkovanie proti hepatitíde B.

 • HIV

  Ochorenie sa prenáša sexuálnym stykom, krvou a z matky na dieťa. Nákaza sa vyskytuje takmer celosvetovo, s najvyššou prevalenciou v krajinách subsaharskej Afriky. Niekoľko týždňov po infekcii sa ochorenie prejavuje príznakmi podobnými chrípke, potom nasleduje niekoľkoročné obdobie bez akýchkoľvek príznakov. Až po tomto období, keď vírus oslabí imunitný systém, sa infekcia prejavuje rôznymi oportúnnymi infekciami a nádorovými ochoreniami. Infekcia sa nedá vyliečiť, dá sa potlačiť celoživotným užívaním antiretrovírusových liekov. Riziko pre cestovateľov je nízke, vysoké je pri nechránenom pohlavnom styku s náhodnými partnermi. Prevencia: Chrániť sa pred pohlavným stykom s náhodnými partnermi, používanie kondómu, používať len sterilné ihly a striekačky, postexpozičná profylaxia.

 • Japonská encefalitída

  je vírusové ochorenie prenášané komármi rodu Culex. Vyskytuje sa v juhovýchodnej Ázii. Väčšina ochorení prebieha bez príznakov, môžu byť prítomné bolesti hlavy s horúčkou, v niekoľkých prípadoch dochádza k zápalu mozgu. Po ťažkom priebehu môžu ostať trvalé neurologické následky. Približne 30% prípadov ťažkej encefalitídy končí smrťou. Riziko pre cestovateľov je nízke, zvyšuje sa pri návšteve vidieckych oblastí počas prebiehajúcej epidémie. Prevencia: Ochrana pred poštípaním komármi, očkovanie pri dlhodobom pobyte v endemických oblastiach.

 • Kliešťová encefalitída

  je vírusové ochorenie prenášané kliešťami, prípadne požitím nepasterizovaného mlieka. Ochorenie sa vyskytuje v centrálnej a východnej Európe, na východe až po Sibír, Čínu, Japonsko. Prejavuje sa príznakmi podobnými chrípke, u 10% infikovaných ľudí dôjde ku druhej fáze horúčky so zápalu mozgu. U niektorých ľudí ostávajú trvalé neurologické následky. U cestovateľov je riziko zvýšené pri pobyte v endemických oblastiach počas letných mesiacov, hlavne pri kempovaní a turistike.

 • Legionelóza

  je bakteriálne ochorenie, nákaza vzniká po inhalácii. Legionela sa často nachádza v klimatizačných zariadeniach, zvlhčovačoch a vírivkách, vyskytuje sa celosvetovo. Prejavuje sa nechutenstvom, malátnosťou, bolesťami hlavy, a rýchlym nástupom horúčky, zápalom pľúc, respiračným zlyhaním až smrťou. Riziko pre cestovateľov je nízke, epidémia sa občas objaví pri kontaminácii klimatizačného zariadenia hotela. Prevencia: Pravidelné čistenie a dezinfekcia možných zdrojov.

 • Leišpanióza

  je parazitárne ochorenie prenášané muchami. Rezervoárom sú psi, hlodavce a iné cicavce. Vyskytuje sa v mnohých tropických a subtropických oblastiach. Prejavuje sa kožnými zmenami, napr. vznikom chronického vredu v mieste poštípania. Môže postihnúť aj vnútorné orgány, hlavne kostnú dreň, pečeň a slezinu. Riziko pre cestovateľov vo vidieckych a zalesnených oblastiach v endemických krajinách je zvýšené. Prevencia: Chrániť sa pred poštípaním muchami, hlavne po západe slnka. Je vhodné používať repelenty a spať pod moskytiérou.

 • Leptospiróza

  Jedná sa o bakteriálne ochorenie. Človek sa nakazí pri kontakte sliznice, prípadne rany, s kontaminovanou vodou, vlhkou pôdou alebo rastlinami, ktoré boli znečistené močom hlodavcov, prípadne konzumovaním takto znečistenej potravy. Nákaza sa vyskytuje celosvetovo, hlavne v tropických krajinách. Prejavuje sa náhlym nástupom horúčky, bolesťami hlavy a svalov, zimnicou, začervenaním spojoviek a exantémom. Môže sa vyvinúť meningitída, hemolytická anémia, žltačka, prejavy krvácania, prípadne zlyhanie obličiek a pečene. Riziko pre cestovateľov je vo všeobecnosti nízke, zvyšuje sa v oblastiach po záplavách, ako aj pri praktizovaní vodných športov a kúpaní sa v sladkých vodách. Prevencia: Vyvarovať sa plávania a iných aktivít v potenciálne znečistených vodách vrátane vodných kanálov, močiarov, jazier a riek.

 • Lymská borelióza

  je bakteriálne ochorenie, prenášané kliešťami. Endemické ohniská sa vyskytujú v zalesnených oblastiach Ázie, severovýchodnej, centrálnej a východnej Európy a USA. Choroba sa prejavuje začervenaním v okolí poštípania, horúčkou, triaškou, bolesťami hlavy a svalov. Môže byť prítomné postihnutie mozgových blán s následným pretrvávaním neurologických príznakov. Po čase môže vzniknúť zápal kĺbov. Riziko pre cestovateľov je vo všeobecnosti nízke, zvyšuje sa pri kempovaní a turistike v endemických oblastiach. Prevencia: Chrániť sa pred uhryznutím kliešťom. Kliešťa po uhryznutí čo najskôr vytiahnuť.

 • Malária

  je častým a život ohrozujúcim ochorením. Jedná sa o parazitárne ochorenie, na človeka sa prenáša poštípaním komárom rodu Anopheles. Vyskytuje sa v mnohých tropických a subtropických oblastiach. Malária sa prejavuje horúčkou, triaškou, bolesťami kĺbov a svalov, zvracaním, ale aj hnačkami, bolesťami brucha a pod. Príznaky nastupujú približne po 10-14 dňoch od infikovania. Bez liečby môže dôjsť k poruchám jednotlivých orgánov a k úmrtiu. Riziko pre cestovateľov výrazne varíruje v závislosti od navštívených krajín a jednotlivých oblastí, ročného obdobia a nadmorskej výšky. Prevencia: Ochrana pred poštípaním komármi, užívanie antimalarickej profylaxie, okamžitá diagnostika a liečba pri horúčke, ktorá sa objaví po 7 dňoch od vstupu do malarickej oblasti. Očkovanie neexistuje.

 • Meningitída

  Jedná sa o zápal mozgových blán, ktorý môžu zapríčiniť rôzne patogény. Pre cestovateľov je dôležitá meningitída spôsobená meningokokmi. Prenáša sa kvapôčkami od nakazených ľudí, alebo nosičov. Sporadické prípady sa vyskytujú celosvetovo, epidémie vznikajú najmä v uzavretých, preplnených miestach (ubytovne, kasárne). V subsaharskej Afrike vznikajú veľké epidémie počas obdobia sucha (november – jún). Riziko pre cestovateľov je vo všeobecnosti nízke, vyššie je pri nahromadení veľkého počtu osôb, občas môžu epidémie vzniknúť aj v turistických ubytovniach.Prevencia: Vyhýbať sa preplneným miestam, v prípade výskytu tohto ochorenia v okolí je potrebné užívať preventívne antibiotiká. Je dostupná vakcína proti najčastejším typom N. meningitidis.

 • Mor

  je ochorenie spôsobené baktériami, na človeka sa prenáša blchami z infikovaných hlodavcov, v prípade pľúcnej formy je možný aj prenos úzkym kontaktom s chorým. Ojedinelé epidémie sa vyskytujú celosvetovo, najmä v centrálnej a východnej Afrike, v južnej Amerike a v Ázii. Mor sa môže prejavovať zväčšením lymfatických uzlín a opuchom v mieste poštípania, sepsou, meningitídou, ako aj postihnutím pľúc. Bez rýchlej diagnostiky a liečby je smrtnosť ochorenia 50-60%. Riziko pre cestovateľov je nízke, vyššie je pri pobyte vo vidieckych oblastiach. Prevencia: Vyhýbať sa kontaktu so živými a mŕtvymi hlodavcami. Vakcína nie je komerčne dostupná, očkujú sa len osoby s vysokým rizikom expozície pri práci.

 • SARS

  je vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša priamym kontaktom s chorým človekom. Prejavuje sa horúčkou, malátnosťou, bolesťami hlavy a svalov, hnačkami, triaškou, kašľom a sťaženým dýchaním. V rokoch 2002-2003 prebiehala epidémia v Číne a Hong Kongu. Prevencia: Je potrebné sa riadiť odporúčaniami WHO.

 • Sexuálne prenosné ochorenia

  Najčastejšími sexuálne prenosnými chorobami sú HIV/AIDS, hepatitída B a C, syfilis, kvapavka, ďalej infekcie spôsobené chlamýdiami, trichomonádami, a herpes simplex. Nákaza sa prenáša hlavne nechráneným pohlavným stykom, pri HIV, hepatitíde B a C a syfilise je možný prenos krvou (transfúzia, kontaminovaná striekačka, nesterilné inštrumenty pri tetovaní, akupunktúre a piercingu) a takisto je možný prenos z matky na dieťa. Medzi najčastejšie príznaky sexuálnych ochorení patrí vred na genitáliách, bolestivosť v pelvickej oblasti, výtok z vagíny a močovej rúry. Ale mnoho z nich prebieha bez akýchkoľvek príznakov. Priebeh týchto ochorení môže byť akútny alebo chronický, sú častou príčinou neplodnosti, dlhodobej práceneschopnosti a v niektorých prípadoch aj smrti. Takisto zvyšujú pravdepodobnosť prenosu HIV. Sexuálne prenosné choroby sa vyskytujú celosvetovo. U niektorých cestovateľov je riziko infekcie vysoké. Zvyšuje ho nedostatok informácií o riziku a preventívnych opatreniach, hlavne sex s náhodným partnerom. V bežnom sociálnom kontakte doma, v práci ani vo verejnej doprave riziko infekcie nehrozí, takisto sa tieto ochorenia neprenášajú hmyzom. Prevencia: Chrániť sa sexuálneho styku s náhodným partnerom počas dovolenky, používanie kondómu. Nepoužívať spoločné ihly a striekačky, pri potrebe parenterálneho podania lieku v zdravotníckom zariadení sa treba ubezpečiť, že tieto nástroje sú sterilné, originálne zabalené. Očkovanie je dostupné len proti hepatitíde B a HPV.

 • Schistosomóza

  Schistosomózu alebo bilharziózu spôsobuje parazit, ktorého larva prenikne kožou pri plávaní v sladkovodných jazerách a pomaly tečúcich riekach. Ochorenie sa vyskytuje v sub-saharskej Afrike, na Arabskom polostrove, v Indonézii, v juhovýchodnej Ázii a v južnej Amerike. Prejavuje sa hematúriou, hnačkou alebo postihnutím pečene. V liečbe sa podáva praziquantel. Ohrození sú cestovatelia pri kúpaní v stojatých vodách a pri brodení riek. Prevencia: Chrániť sa kontaktu s kontaminovanou vodou v endemických oblastiach, po náhodnej expozícii je potrebné dôkladné osušenie kože na slnku.

 • Spavá choroba

  Spavú chorobu spôsobuje jednobunkový parazit, je prenášaná muchami tse-tse. Vyskytuje sa v niekoľkých ohniskách západnej, centrálnej a východnej Afriky. Ochorenie sa prejavuje kožnými zmenami v mieste uštipnutia, pacient má bolesti hlavy, zväčšené lymfatické uzliny, má narušený režim spánku. V pokročilom štádiu dochádza k strate hmotnosti, neurologickým zmenám a bez liečby nastáva smrť. Ohrození sú najmä cestovatelia navštevujúci endemické oblasti na vidieku (safari, poľovačka, rybolov, člnkovanie). Prevencia: Chrániť sa pred poštípaním muchou tse-tse. Vhodné sú odevy zelenej, sivej, khaki farby. Bežné repelenty muchy tse-tse neodpudzujú.

 • Tuberkulóza

  Tuberkulózu spôsobujú mykobaktérie, prenáša sa priamym kontaktom s chorým človekom. Nákaza sa vyskytuje celosvetovo. Ochorenie sa spravidla prejavuje kašľom, teplotami, chudnutím, nočným potením. Liečba trvá minimálne 6 mesiacov, užíva sa kombinácia antituberkulotík. Riziko pre bežných cestovateľov je nízke, stúpa však pri dlhodobom pobyte v oblastiach s vysokým výskytom. Prevencia: BCG vakcína v detstve. Humanitárni a zdravotnícki pracovníci s predpokladanou expozíciou by mali pred odchodom absolvovať tuberkulínový test.

 • Žltá horúčka

  Žltá horúčka je vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša komármi. Vyskytuje sa v tropických oblastiach Afriky a Južnej Ameriky. Nevyskytuje sa v Ázii. Klinický obraz: Typický je dvojfázový priebeh ochorenia, v prvej fáze je prítomná horúčka, bolesť hlavy, svalov, zimnica, nechutenstvo, zvracanie. Po niekoľkých dňoch nastupuje druhá fáza ochorenia, je charakteristická znovuobjavením sa teploty, žltým sfarbením kože a očí, bolesťami brucha, zvracaním a prejavmi krvácania. Ochorenie sa môže končiť smrťou. Riziko pre cestovateľov: Všetky oblasti, kde je táto infekcia endemická, najmä zalesnené a džungľové oblasti. Prevencia. Prevencia poštípania komármi počas dňa a navečer, očkovanie ako ochrana pred ochorením, aj pred zavlečením choroby do inej krajiny.